CUSTOMER LIFETIME garantija „Volvo“ lengvųjų automobilių originalioms atsarginėms dalims

CUSTOMER LIFETIME GARANTIJA ORIGINALIOMS DALIMS

Įsigalioja nuo 2020.06.01

CUSTOMER LIFETIME garantijos subjektas

CUSTOMER LIFETIME garantija atsarginėms dalims galioja atsarginės dalies gamybos arba medžiagų kokybės defektams, kurie nulemia dalies gedimą arba ribotą jos funkciją dėl priežasčių, kurios neapima natūralaus dalių nusidėvėjimo eksploatuojant ar automobilio naudojimo pažeidžiant gamintojo nustatytas naudojimo taisykles. Jeigu autorizuotas „Volvo“ techninės priežiūros centras padaro išvadą, kad atsarginė dalis turi gamybos arba medžiagų kokybės defektą, tokia atsarginė dalis bus pakeičiama arba sutaisoma nemokamai autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre pagal šias Sąlygas ir Taisykles.

CUSTOMER LIFETIME garantija

Atsarginės dalies CUSTOMER LIFETIME garantija pradeda galioti kitą dieną po standartinės gamintojo suteiktos garantijos atsarginei detalei pabaigos, pvz., po vienerių metų po to, kai atsarginė dalis buvo įsigyta ir sumontuota „Volvo“ automobilyje autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre.

CUSTOMER LIFETIME garantija originalioms atsarginėms dalims galioja, jeigu:

 • atsarginė dalis yra sumontuota tame pačiame „Volvo“ automobilyje (CUSTOMER LIFETIME garantija negalioja, jeigu atsarginė dalis yra perkeliama į kitą automobilį),
 • automobilio savininkas yra tas pats asmuo, kuriam automobilis nuosavybės teise priklausė tuo metu, kai jame buvo sumontuota atsarginė dalis (jeigu automobilio, kuriame yra sumontuota atsarginė dalis, kuriai taikoma CUSTOMER LIFETIME garantija, nuosavybės teisė perduodama kitam asmeniui, CUSTOMER LIFETIME garantija nustoja galioti nuosavybės teisės perdavimo dieną),
 • keistinos atsarginės dalies gamyba nėra nutraukta arba atsarginė dalis yra „Volvo“ sandėlyje ar autorizuotame techninės priežiūros centre.

Atsarginės dalys, kurioms taikoma CUSTOMER LIFETIME garantija

Visoms „Volvo“ mechaninėms ir elektroninių sistemų atsarginėms dalims yra taikoma CUSTOMER LIFETIME garantija, išskyrus Sąlygose ir Taisyklėse toliau išvardintas atsargines dalis, kurias Klientas įsigyja autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre ir kurios yra sumontuojamos „Volvo“ automobilyje tame autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre, kuriame atsarginės dalys buvo įsigytos. CUSTOMER LIFETIME garantija negalioja atsarginėms dalims, kurios buvo sumontuotos automobilyje jo įsigijimo metu arba nemokamai pakeistoms gamintojo ar išplėstinės garantijos galiojimo laikotarpiu.

CUSTOMER LIFETIME garantija netaikoma atsarginėms dalims, kurios yra reguliuojamos ar keičiamos įprastų serviso operacijų ar techninių aptarnavimų metu, natūraliai susidėvinčioms dalims bei aksesuarams:

 • būtiniesiems eksploataciniams skysčiams, išskyrus atvejus, kai toks keitimas yra reikalingas dėl CUSTOMER LIFETIME garantiją turinčios dalies gedimo,
 • valytuvų šluotelėms,
 • alyvos filtrams, oro filtrams, salono oro filtrams ir degalų filtrams,
 • automobilio vidaus ir išorės apšvietimo lemputėms (įskaitant „Bi-Xenon“ ir LED lemputes),
 • variklio diržams,
 • uždegimo žvakėms,
 • padangoms/stabdžių trinkelėms/diskams,
 • akumuliatoriams,
 • amortizatoriams,
 • aksesuarams.

CUSTOMER LIFETIME garantija negalioja atsarginės dalies defektams, kurie pasireiškia kaip tiesioginis toliau pateiktų veiksnių rezultatas:

 • natūralaus susidėvėjimo eksploatuojant ar susidėvėjimo dėl netinkamo automobilio naudojimo ar perkaitimo,
 • žalos ar defektų, apie kuriuos nėra laiku pranešama autorizuotam „Volvo“ techninės priežiūros centrui ir kurie nulemia tolesnę žalą automobiliui dėl naudojimosi automobiliu net po gedimo ar defekto atsiradimo,
 • netinkamos automobilio techninės priežiūros, nesilaikant „Volvo“ techninių aptarnavimų plano ir serviso instrukcijų,
 • ne „Volvo“ nurodytų dalių ir eksploatacinių skysčių (atitinkančių originalių komponentų kokybę) naudojimo,
 • bet kokių modifikacijų ar automobilio arba jo dalių pakeitimų, įskaitant, bet neapsiribojant, variklio modifikacijas, kurios nėra patvirtintos automobilio gamintojo ar neatitinka automobilio specifikacijos,
 • automobilio serviso darbų, atliktų nesilaikant „Volvo“ serviso instrukcijų; modifikacijų, atsarginių dalių valymo ar remonto (pvz., stabdžių diskų tekinimo, variklio cilindrų šlifavimo),
 • jei garantiją turinti detalė apgadinta pašalinio objekto arba kitos automobilyje esančios detalės,
 • medžiagų trinties, įskaitant sankabos dėvėjimąsi,
 • skirtingų degalų rūšių sumaišymo ar nerekomenduojamų degalų ar alyvos naudojimo, nurodytų eksploatacinių skysčių ar lubrikantų nenaudojimo,
 • korozijos,
 • perkaitimo,
 • žalos dėl aplaidumo, netinkamo automobilio naudojimo ar nelaimingo atsitikimo (įskaitant šaltį, karštį, stichines nelaimes, techninius ar technologinius nelaimingus atsitikimus, operacinius sutrikimus ar tyčinius žmogaus veiksmus).

CUSTOMER LIFETIME garantijos teikimo sąlygos

Norėdamas pasinaudoti CUSTOMER LIFETIME garantijos originalioms dalims teisėmis, Klientas privalo autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre pateikti sąskaitą, kuri Klientui buvo išrašyta perkant ir instaliuojant atsarginę dalį.

Jeigu atsarginės dalies gamybos defektas pasireiškia CUSTOMER LIFETIME garantijos galiojimo metu, Klientas privalo atvežti automobilį į autorizuotą „Volvo“ techninės priežiūros centrą kaip įmanoma greičiau po defekto nustatymo. Autorizuotas „Volvo“ techninės priežiūros centras informuoja Klientą apie gedimo priežastį Kliento prašymu. CUSTOMER LIFETIME garantijos galiojimo metu, Klientas turi teisę į atsarginės dalies remontą arba keitimą autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre tik tuo atveju, kai atsarginė detalė turi defektą, bet ne nusidėvėjimą. Jeigu atsarginei detalei yra taikoma CUSTOMER LIFETIME garantija, autorizuotas „Volvo“ techninės priežiūros centras sutaiso defektą turinčią atsarginę detalę nemokamai arba pakeičia atsarginę dalį nauja. Autorizuotas „Volvo“ techninės priežiūros centras vykdo savo pareigas įprastu darbo laiku ir atliks reikiamus remonto darbus per pagrįstos trukmės laikotarpį.

Klientas turi teisę pasinaudoti CUSTOMER LIFETIME garantijos teisėmis bet kuriame autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre Baltijos šalyse arba autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre kitose Europos Sąjungos šalyse ir kitose šalyse, dalyvaujančiose programoje (visą sąrašą rasti galite www.volvocars.com/lt-lt).

Kliento įsipareigojimai

Siekiant išsaugoti atsarginei detalei taikomą CUSTOMER LIFETIME garantiją, būtina, kad automobilio techninės patikros intervalai atitiktų „Volvo“ rekomenduojamus periodinės techninės patikros intervalus, nurodytus serviso ir garantijos knygoje. Siekiant išsaugoti atsarginei detalei taikomą CUSTOMER LIFETIME garantiją, automobilio techninė patikra privalo būti atlikta ne vėliau kaip per mėnesį ar nuvažiavus ne daugiau nei 1500 km nuo nustatytos numatytosios techninės patikros datos.

Kliento reikalavimui atlikti defektą turinčios atsarginės dalies remontą ar keitimą taip pat taikoma sąlyga, kad atsarginės dalies remonto ar keitimo būtinybė nustatyta CUSTOMER LIFETIME garantijos galiojimo laikotarpiu. Taip pat, siekdamas išsaugoti CUSTOMER LIFETIME garantiją, Klientas turėtų:

 • naudoti, prižiūrėti ir rūpintis automobiliu pagal naudotojo vadove bei serviso ir garantijos knygoje pateiktas instrukcijas,
 • reguliariai patikrinti variklio alyvos ir kitų automobilio eksploatacinių skysčių lygį tarp rekomenduojamų serviso aptarnavimo darbų ir, jeigu būtina, papildyti juos savo sąskaita,
 • atlikti serviso rekomenduojamus remontus, kurių neatlikimas gali daryti įtaką CUSTOMER LIFETIME garantiją turinčiai detalei.

Išlygos

CUSTOMER LIFETIME garantija neapima jokių „Volvo“ ar autorizuoto „Volvo“ techninės priežiūros centro įsipareigojimų kompensuoti Klientui bet kokias išlaidas, finansinius ar laiko nuostolius arba kitą žalą, kurią Klientas patyrė automobilio transportavimo į autorizuotą „Volvo“ techninės priežiūros centrą metu ar patirtą dėl to, kad Klientas neturėjo galimybės naudotis automobiliu dėl detalės gedimo ar kol automobiliui autorizuotame „Volvo“ techninės priežiūros centre buvo atliekami serviso darbai, vykdyti siekiant sutaisyti atsarginę dalį, kurios remonto ar keitimo kaštus padengė CUSTOMER LIFETIME garantija.